REGULARIZARE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

-comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (în vederea invitării reprezentantului Primăriei Municipiului Reșița la recepția la terminarea lucrărilor);

-declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor (valoare care se va regăsi și în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor) executate în baza  autorizaţiei de construire (2 exemplare) însoțită de:

  • document justificativ cu valoarea c+i (fără tva) al valorii reale declarate eliberat de serviciul contabilitate - dacă beneficiarul autorizației de construire este o persoană juridică;
  • copii după contractul de execuție/situații de lucrări/facturi etc și după caz, memoriu de arhitectură cu suprafața construită desfășurată în cazul clădirilor rezidențiale sau a extinderii executate la o astfel de clădire (în vederea calculării valorii impozabile) - dacă beenficiarul autorizației de construire este o persoană fizică;

Notă: în cazul lucrărilor de extindere executate la clădiri rezidențiale este necesară menționarea explicită a suprafeței construite desfășurate a extinderii;

-copie xerox după autorizaţia de construire;

-referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier  privind respectarea proiectului autorizat precum si certificatul energetic (acolo unde este mentionat in autorizatia de construire);

-un exemplar după dispozițiile de șantier însoțite de planșele modificatoare, unde este cazul;

-deviz general actualizat la terminarea lucrărilor din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate (în original și  însușit de investitor/beneficiar).