OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

 • Cerere tip completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie act înregistrare firmă;
 • Copie după extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai mult de 30 zile;
 • Copie după Autorizația de Construire și documentația tehnică vizată spre neschimbare;
 • Certificat fiscal (care să ateste că nu sunt datorii la bugetul local) pentru intabulare;
 • Copie dupa formularul de regularizare taxă la Autorizația de Construire;
 • Copie dupa procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dispoziții de șantier;
 • Copie dupa contractul de vânzare-cumpărare/concesiune/închiriere în cazul înstrăinării imobilului;
 • Copie dupa planul de amplasament și delimitare cu reprezentarea terenului și a construcției semnat și ștampilat de un topometrist autorizat
 • Dovada plății pentru eliberarea adeverinței de notare a edificării/extinderii construcției;

 

Observații

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar.

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Taxa eliberare certificat: 300 RON.

Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției  se poate elibera în 2 zile lucrătoare dacă este depus până la ora 12:00 și este achitată taxa de urgență de 1 000 RON + valoarea certificatului.