ELIBERARE ATESTAT DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE

administrator 15.01.2018

În vederea atestării, solicitantul va depune următoarele acte: 

 • cerere tip de înscriere la examen; 
 • curriculum vitae; 
 • act de identitate C.I./B.I. – copie xerox; 
 • acte de stare civilă (certificat de naştere şi certificat de căsătorie) – copie xerox; 
 • acte de studii – copie xerox; 
 • certificat de pregătire/perfecţionare profesională pentru funcţia de administrator de imobile, organizat în condiţiile legii, de către asociaţiile profesionale neguvernamentale de specialitate, ori alte organizaţii/instituţii abilitate în acest sens; 
 • certificat de cazier judiciar, în original şi în termen de valabilitate; 
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile; 
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă:  „Cunoscând prevederile Art. 292 din Cod Penal, declar faptul că, nu am suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare”; 
 • taxă examinare, în cuantum de 50 lei, care va include şi costul atestatului. 

 

Se depun, de doua ori pe an,    

 • FIŞĂ PRIVIND EVIDENŢA ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI;
 • SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR  DE ACTIV ŞI PASIV.