ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU PROPUNEREA PRIVIND ATRIBUIREA TERENULUI AFERENT LOCUINȚEI ÎN PROPRIETATE, PRIN ORDIN AL PREFECTULUI

administrator 21.11.2017

în conformitate cu prevederile art. 36, legea nr. 18/1991, privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare

 1. Cerere tip;
 2. Extras de Carte Funciară (original și în copie, actualizat pe anul și luna în curs);
 3. Copie de pe filele de Carte Funciară (original și copie);
 4. Plan de amplasament și delimitare a imobilului vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin (cu număr cadastral atribuit).
 5. Act notarial care să ateste modul de dobândire a proprietății asupra locuinței, de către actualul proprietar, respectiv:
  • Contract de vânzare - cumpărare în 2 (două) exemplare copie (după caz);
  • Certificat de moștenitor în 2 (două) exemplare copie (după caz);
  • Contract de întreținere în 2 (două) exemplare copie (după caz);
 6. Decizia (Dispoziția) de atribuire  terenului, în 2 exemplare (copie);
 7. Copie de pe actul de identitate.