PROTECȚIA DATELOR (G.D.P.R.)

administrator 30.08.2018

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

            Primăria municipiului Reșița, cu sediul în Piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Resita 320084, jud. Caras-Severin, colectează şi procesează date personale și imagini prin mijloace manuale sau automatizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Siguranţa datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.

            Vă rugăm să citiţi această notificare cu atenţie.

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 8. circulația pe drumurile publice;
 9. disciplina în construcții și afișajul stradal;
 10. protecția mediului;
 11. activitatea comercială;
 12. evidenţa persoanelor;
 13. situaţiile de urgenţă;
 14. protecţia şi refacerea mediului;
 15. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 16. dezvoltarea urbană;
 17. podurile şi drumurile publice;
 18. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 19. activităţile de administraţie social-comunitară;
 20. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 21. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 22. alte servicii publice stabilite prin lege;

Scopurile prelucrării, pe activităţi:

 • Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii,
 • Colectare debite/ recuperare creanţe;
 • Emitere autorizaţii/ licenţe;
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică aMunicipiului Reșița;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Reșița;
 • Evidenţa populaţiei şi Stare civilă;
 • Protecţia şi asistenţa socială;
 • Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral - evidenţă electorală ;
 • Arhivă
 • Statistică
 • Registratura, Relaţii publice, Secretariat.
 • Soluţionare petiţii/sesizări;
 • Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese;

  Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).
  Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

  Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
  Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior;

Sursa datelor cu caracter personal:

Primăria municipiul Reșița prin direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele sale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează primăriei ori alte persoane vizate) sau din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la Registratura Primăriei Reșița sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www. primariaresita.ro secţiunea Protecţia Datelor. Cererea se poate depune la Centrul pentru Informarea Cetăţenilor din cadrul Primăriei municipiului Reșița, poate fi transmisă la adresa de e-mail: protectiadatelor@primariaresita.ro sau poate fi trimisă prin poştă la sediul instituţiei, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, oraşul Reșița, judeţul Caraș-Severin cod poştal 320084.
  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.
  Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
  Primăria municipiului Reșița vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.
  Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteţi găsi şi pe site-ul instituţiei www.primariaresita.ro – secţiunea Protecţia Datelor.

  Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO) :

  Numele şi prenume : ALMAJAN OVIDIU VALENTIN, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

  Adresă e-mail: protectiadatelor@primariaresita.ro
  Telefon 0255220546 int.21

  PRIMAR,  

  POPA IOAN