RELAȚII CU OPERATORII DE SERVICII

administrator 10.10.2017

SERVICIUL GOSPODĂRIE URBANĂ ȘI MEDIU - COMPARTIMENTUL PENTRU RELAȚII CU OPERATORII DE SERVICII

În cadrul compartimentului se elibereaza permise de intervenți/spergere, în conformitate cu HCL 314/2016 privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”, a „Permisului de Spargere/Intervenţie” şi a „Procesului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere”:

  • analizează cererile şi emite Permisele de spargere pentru lucrările care au obţinut Autorizaţie de construire, de pe raza municipiului Reşiţa;

  • verifică cererile de execuţie şi reparaţii tehnico-edilitare, branşamente (apă, canalizare, gaze, electricitate, telecomunicaţii) şi stabileşte, în conformitate cu HCL 314/2016, condiţiile ce trebuie îndeplinite, pentru obţinerea permiselor de spargere/intervenţie;

  • predă amplasamentul în vederea începerii lucrărilor de săpătură şi verifică pe teren modul de desfăşurare a lucrărilor, a calităţii precum şi refacerea zonelor afectate, în conformitate cu prevederile HCL 314/2016;

  • urmăreşte încasarea taxelor de eliberare a permiselor enunţate mai sus, precum şi încasările din amenzi;

  • emite Permisele de intervenţie pentru avariile din reţelele subteran edilitare, pe baza cererilor formulate de deţinătorii reţelelor;

  • colaborează cu agenţii economici care au în obiectul de activitate gospodarii subterane și aeriene de reţele, cu organe ale administraţiei publice locale, judeţene si servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale;

  • urmăreşte permanent lucrările ce se execută, până la finalizarea acestora, conform permisului de spargere/intervenție, preia reclamațiile de la cetățeni, agenți economici, etc și le soluționează conform competemnțelor;

  • ia măsuri operative de sancţionare contravenţională a celor ce încalcă condiţiile prevăzute în Permisele de spargere/intervenţie, conform prevederilor HCL 314/2016.

 

Perioada de execuţie a lucrărilor la reţelele subteran edilitare de pe raza municipiului Reşiţa, inclusiv refacerea amplasamentului este între 15.01-15.12 (funcție de complexitatea lucrărilor și condițiile meteorologice sau după caz) a anului în curs. Excepţie fac avariile şi lucrările finanţate din fonduri europene şi guvernamentale la care Consiliul Local este beneficiar sau acționar şi care se pot executa pe tot parcursul anului.

 În cazul nefinalizării lucrărilor, în termenul de execuţie din Permisul de spargere (intervenţie) din motive tehnice bine întemeiate prezentate în scris de proiectant, se poate obţine prelungirea Permisului, pe un termen de maxim jumătate din perioada acordată în Permisul de spargere (intervenţie), în continuarea acestuia, la solicitarea scrisă a beneficiarului cu expunerea motivelor, în termenul de valabilitate:

*Taxa pentru eliberarea permisului de spargere se calculeaza astfel:

Autorizatie de spargere

Agenţi economici

Asociaţii proprietari

Persoane fizice

Agenţi economici

Asociaţii proprietari

Persoane fizice

1. Taxa de autorizatie de sapatura

25 lei

25 lei

2. Taxa  de ocupare teren

Notă: taxa pt. ocupare teren se va calcula la o suprafaţă de 3 ori suprafaţa afectată prin săpătură

10lei/m2

8lei/m2

5lei/m2

10lei/m2

8lei/m2

5lei/m2

- prelungirea se va taxa  în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local privind taxele speciale în vigoare, respectiv taxa de ocupare a  terenului, dar calculată după cum urmeaza:

Taxă prelungire permis= 2x Taxa Permis spargere