MODALITĂȚI DE CONTESTARE A DECIZIEI ȘI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (REFUZ ȘI NETRIMITERE ÎN TERMEN LEGAL)

administrator 25.08.2016

Precizări despre Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public:

 Modalităţi de contestare - art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001 -

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la instanţa de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice.
Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
Dacă consideri că ţi-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie poţi depune o reclamaţie:

  • aceasta trebuie depusă în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
  • reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-ai adresat solicitarea, iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative, să îţi dea un răspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea plângerii;
  • dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine şi informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

     

Dacă consideri că ţi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie te poţi adresa justiţiei:

  • te poţi adresa direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;
  • plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliezi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;
  • instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să îţi furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să îţi plătească daune morale şi/sau patrimoniale;
  • dacă eşti nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă;
  • atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.