ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA VÂNZĂRII TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN CONFORM LEGII NR. 17/2014

administrator 21.11.2017

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și  a Ordinului 719/2014 privind Normele de aplicare a Legii 17/2014

 

 1. Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - formular pentru persoane fizice (Anexa nr. 1A) la normele metodologice;

 2. Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - formular pentru persoane juridice (Anexa nr. 1A) la normele metodologice;

 3. Oferta de vânzare teren – formulare pentru persoane fizice (Anexa nr. 1B) la normele metodologice;

 4. Oferta de vânzare teren – formulare pentru persoane juridice (Anexa nr. 1B) la normele metodologice;

 5. Copie BI/CI a vânzătorului persoană fizica sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

 6. Acte împuternicit vânzător: C.I./B.I. hotărâre/procură;

 7. O copie legalizata de notarul public ori instanța de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare – cumpărare, contract de donație, proces–verbal de predare–primire, sentința/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

 8. Extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, în sistem de coordonate «stereografic 1970», în condițiile în care terenul este intabulat. În cazul în care nu este extras de plan cadastral (pentru CF care sunt înainte de 2009) se atașează planul de delimitare și amplasament vizat de OCPI împreuna cu intervalul de coordonate sau planul parcelar însoțit de tabelul aferent vizate de OCPI;

 9. Titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească, certificat de moștenitor, donații, (după caz);

 10. Contract de arendă (după caz);

 11. Proces–verbal de vecinătate cu inventar de coordonate;

 12. Plan de amplasament și delimitare a imobilului;

 13. Încheierea prin care se eliberează CP de la Oficiul de Cadastru;

 14. Copie a certificatul constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

 15. În caz de reprezentare, procură notarială, respectiv delegație, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului împuternicitului persoana fizica sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate (să fie mențiune vânzare cu L17/2014);

 16. Hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului  formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat in proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoana juridică;

 17. Certificat de atestare fiscala emis de către primărie;

 18. Declarație categorie folosință (dacă sunt terenuri neproductive);

 19. Alte documente doveditoare, după caz;

 20. 2 dosare cu șină (unul va conține actele în original, iar celălalt in copie);

 21. Extras de plan cadastral de Carte Funciară.

  -Avizul Ministerului Apărării Naționale, după caz (în cazul în care nu există preemptori);

  -Cererea de obținere a avizului specific al acestui minister se depune personal, prin mandatar sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la Ministerul Apărării Naționale – UM 0258 – Secția aviz de vânzare – cumpărare terenuri B-dul Ion Mihalache, nr. 124 -126, sector 1, București și este însoțită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Anexa 2 la norme.