OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

 • Cerere tip și anexa completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Borderou;
 • Foaie de capăt cu semnături;
 • Copie act de identitate solicitant/Certificat de înregistrare firmă/Delegație de reprezentare;
 • Copie după Certificatul de Urbanism;
 • Extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni/Dovadă titlu asupra imobilului/ Contracte de concesiune/închiriere;
 • Acorduri, avize conform Certificatului de Urbanism, precum și acordul Autorității competente în Protecția Mediului;
 • Acordul Proprietarului/Vecinilor/Asociației de Proprietari/DADPP;
 • Dovada OAR;
 • Certificat fiscal;
 • Referate, expertize tehnice, studiu geotehnic, studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată;
 • Deviz general;
 • Memorii pe specialități;
 • Plan de încadrare în zonă cu viza O.C.P.I.;
 • Plan de situație;
 • Planșe de arhitectură;
 • Planșe de rezistență;
 • Planșe de instalații;
 • Planșe de organizare de șantier;
 • Suplimentar se poate anexa grafica construcției ce urmează a fi executată;
 • Dovada plății pentru eliberarea Autorizației de Construire.

 

Observații

Ordinea prezentării documentației se va face conform fluturașului.

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Autorizația de construire se poate elibera în 5 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 1 000 RON.