OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

 • Cerere tip şi anexă - formulare tip F8 obţinute de la Compartimentul Relații cu Publicul și Informare Cetățeni, se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.D.;
 • Dovada  titlului asupra imobilului, care să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de desfiinţare (în copie legalizată);
 • Certificat de urbanism (în valabilitate) în copie xerox;
 • Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare D.T.A.D. în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare şi după caz, raportul de expertiză tehnică - semnate şi ştampilate în original (2 exemplare);
 • Avizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesate (unde este cazul)  stabilite prin Certificatul de Urbanism  şi obţinute de solicitant  (1 exemplar în copie xerox);
 • Certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie) eliberată de S.P.D.I.T. Reșița;
 • Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie);
 • Documentul OAR conf. Art.6, alin(2) din H.G.R.932/2010 actualizată;
 • Documentul de plată pentru timbru arhitectură (în copie).
   

Descarcă fișierele atașate