OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU PUBLICITATE

administrator 03.10.2017

Documente necesare:

 • Cerere tip și anexa completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitării actului;
 • Borderou;
 • Foaie de capăt cu semnături;
 • Copie act de identitate solicitant/Certificat de înregistrare firmă/Delegație de reprezentare;
 • Copie după Certificatul de Urbanism;
 • Extrasul de Carte Funciară al imobilului în cauză, nu mai vechi de 3 luni/Dovadă titlu asupra imobilului/ Contracte de concesiune/închiriere;
 • Acorduri, avize conform Certificatului de Urbanism, precum și acordul Autorității competente în Protecția Mediului;
 • Acordul Proprietarului/Vecinilor/Asociației de Proprietari/DADPP;
 • Dovada OAR;
 • Certificat fiscal;
 • Referate, expertize tehnice;
 • Deviz general;
 • Memoriu de arhitectură și rezistență;
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situație;
 • Planșe de arhitectură;
 • Planșe de rezistență;
 • Suplimentar se poate anexa grafica construcției ce urmează a fi executată;
 • Dovada plății pentru eliberarea Autorizației de Construire.

Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire va fi întocmită de proiectanți autorizați în domeniu, respectiv arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, verificator la cerința A de calitate și expert tehnic, după caz.

Observații

Ordinea prezentării documentației se va face conform fluturașului.

Cererea se va obține și se va înregistra la COMPARTIMENTUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMARE CETĂȚENI.

Documentația se va depune în dublu exemplar (original și copie).

Termenul maxim de eliberare: 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Autorizația de construire se poate elibera în 5 zile lucrătoare cu condiția achitării taxei de urgență de 1 000 RON.

Descarcă fișierele atașate