ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI - ELIBERARE CERTIFICAT CĂSĂTORIE

administrator 13.07.2020

a) Acte necesare pentru încheierea căsătoriei între cetăţeni români

 • actele de identitate ale soţilor, originale şi copii (unul dintre viitorii soţi trebuie să aibe domiciliul stabil sau viza de reşedinţă în Municipiul Reşiţa);
 • certificatele de naştere-originale şi copii;
 • certificate medicale prenupţiale - certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie sã cuprindã menţiunea expresã cã persoana se poate sau nu se poate cãsãtori;;
 • declaraţia de căsătorie 
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz:
 • certificat de despărţenie sau de divorţ eliberat în perioada 1951-1960;
 • certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de  desfacerea căsătoriei;
 • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • certificatul de deces al fostului soţ.

- convenţia matrimonială autentificată de notarul public, după caz;

 

Actele se depun în zilele de luni, marți și miercuri, iar căsătoriile se vor oficia după împlinirea termenului de 10 zile dupa data depunerii actelor de către viitorii ambii soți (în a 11-a zi), respectiv zilele de joi, vineri, sâmbata.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița, bd.A.I.Cuza nr.39
 

Certificatul de căsătorie se eliberează după oficierea căsătoriei.

 

NOTĂ:
Taxa oficiere căsătorie sâmbata  în cuantum de 120 lei, în afara sediului 1000 lei  - se achită la casieria din incinta Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Reşiţa.

Taxă dispensă căsătorie 50 lei

Taxă sală protocol 50 lei/15 min.

 

Locurile desemnate prin dispoziția Primarului Municipiului Reșița de a se oficia căsătorii în aer liber :

 • Poiana Golului
 • Platou Secu
 • Muzeul de Locomotive

 

b) Acte necesare pentru încheierea căsătoriei între un cetăţean român şi un cetăţean străin

Pentru cetăţeanul român:

 • actul de identitate, original şi copie;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul medical prenupţial - certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie sã cuprindã menţiunea expresã cã persoana se poate sau nu se poate cãsãtori;;
 • declaraţia de căsătorie (anexăm document);
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz:
 • certificat de despărţenie sau de divorţ eliberat în perioada 1951-1960;
 • certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacerea căsătoriei;
 • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • certificatul de deces al fostului soţ.

 

Pentru cetăţeanul străin:

 • documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător pentru cetăţenii Uniunii Europene;
 • paşaport, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz pentru apatrizi;
 • dovada identităţii sau paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României pentru cetăţenii străini din statele terţe;
 • certificat de naştere, apostilat sau supralegalizat după caz, original şi copie, tradus şi legalizat de un notar public din România în funcţie de statul de provenienţă;

- documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul cãsãtoriei unui cetãţean strãin cu un cetãţean român, din care sã rezulte cã primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţionalã şi nu existã impedimente pentru încheierea cãsãtoriei în România;

             - documente eliberate de autoritãţile competente ale statului de cetãţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevãzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetãţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţã juridicã în materie civilã ori de dreptul familiei, prin excepţie de la prevederile paragrafului anterior;

     - declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, precum şi pentru beneficiarii protecţiei internaţionale în România; în cazul apatrizilor, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa; declaraţia menţionează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identităţii, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României;

     - procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul şi traducătorul autorizat sau, după caz, interpretul autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între persoane cu handicap auditiv sau surdocecitate

     - declaraţii notariale ale viitorilor soţi, cetăţeni străini din care sã rezulte cã îndeplinesc condiţiile necesare încheierii cãsãtoriei în România

 

Declaraţie dată pe proprie răspundere de către ambii viitori soţi, autentificată de un notar public, din care să rezulte regimul matrimonial ales.

Actele se depun în zilele de luni, marți și miercuri, iar căsătoriile se vor oficia după împlinirea termenului de 10 zile dupa data depunerii actelor de către viitorii ambii soți (în a 11-a zi), respectiv zilele de joi, vineri, sâmbata.

Actele se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Reșița, bd.A.I.Cuza nr.39.

Certificatul de căsătorie se eliberează după oficierea căsătoriei

 

Termen de eliberare duplicate Stare Civilă - pentru Reşiţa maxim - 2 zile lucrătoare

 

                                                                        - alte localităţi - 30 zile 

Transcriere certificate de Stare Civilă procurate în străinătate - până la 30 de zile calendaristice

 

NOTĂ:
Taxa oficiere căsătorie sâmbata în cuantum de 120 lei, în afara sediului 1000 lei - se achită la casieria din incinta Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Reşiţa.

Taxă dispensă căsătorie 50 lei

Taxă sală protocol 50 lei/15 min.

Descarcă fișierele atașate