FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

administrator 25.09.2017

Prin Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (numele şi prenumele, adresa de domiciliu sau de reşedinţă, data naşterii, datele din actele de stare civilă, seria şi nr.BI/CI, codul numeric personal).

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, care va fi depusă spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărui date sunt solicitate.

Potrivit actelor normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate (prin care declară în mod expres şi neechivoc că este sau nu de acord cu furnizarea datelor solicitate).

Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, a Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, Instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Termen de eliberare: 5 zile calendaristice

   

Important! Pentru depunerea cererilor în vederea eliberării unui act nou de identitate este necesară programarea.

Programări se pot face pe site-ul primariei: https://se.primariaresita.ro/evidentapersoanelor