OBȚINERE AUTORIZAȚIE PRIVIND ORARUL DE FUNCȚIONARE

administrator 29.09.2017

După înregistrarea și autorizarea funcționării la Oficiul Registrului Comerţului prin certificatul de înregistrare și certificatul constatator pentru punctul de lucru, comerciantul are obligația de a obține autorizația privind orarul de funcționare înainte de începerea  unei activităţi comerciale.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant autorizat a cărei activitate necesită autorizare.

Pașii ce trebuie urmați

   Pentru obținerea autorizației privind orarul de funcționare  se parcurg următorii pași:

1. Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face de către comerciant la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, în baza cererii și a actelor necesare pentru obținerea autorizației privind orarul de funcționare

2.  Ridicarea autorizației privind orarul de funcționare 

Se face de către comerciant de la Biroul Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.

În cazul respingerii documentaţiei vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării.

Acte necesare pentru obținerea autorizației privind orarul de funcționare

 • Cerere pentru obținere autorizație privind orarul de funcționare; 
 • Actul constitutiv (statut)/ Rezolutie (PFA/I.I./I.F.) - Oficiul Registrului Comertului -după caz;
 • Certificatul  de înregistrare -Oficiul Registrului Comerţului;
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru - Oficiul  Registrului Comerţului, in temeiul legii 359/2004;
 • Documentele ce atestă dreptul de folosire și/sau de proprietate a spaţiului, destinația spațiului unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic (contract de închiriere, contract de vânzare - cumpărare autentificat, contract de comodat, alte acte doveditoare);
 • Extras de carte funciara nu mai vechi de 3 luni al spatiului supus autorizarii, având intabulată destinația pe spațiul comercial sau spațiu cu altă destinație și acte doveditoare în cazul schimbării funcțiunii față de funcțiunea inițială.
 • Aviz de urbanism/Certificat de urbanism şi Autorizaţie de construire - după caz;
 • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, eliberate în condiţiile legii, in functie de tipul activitatii / Declarație tip pe propria răspundere* privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor;
 • Acordul vecinilor (după caz)
 • Contract servicii utilităţi publice (salubritate);
 • Taxa de autorizare - Casierie, Bloc 800 etaj 1.

* privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică - pentru activități desfășurate de alimentație publică.

Unde se depun actele

Actele se depun (în copie xerox) la  Birou Autorizare Comerț și Activități Economice, Str.P.Maior nr.2 Bloc 800, et.3, camera 3307.