TAXE SPECIALE

administrator 05.01.2023

     JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

     MUNICIPIUL REȘIȚA

 

 

                                                   TAXE SPECIALE

                  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă  a Persoanelor

Nr.

Crt.

Denumire taxă

Valoare taxă

2022

Valoare taxă

2023

1.

Taxă oficiere căsătorii

      -    sâmbăta

      -    în afara sediului (Poiana Golului, Muzeul de Locomotive, Platou Secu)

      - în aer liber, în alte locuri aflate pe raza  UAT Reșița și alte zile decât cele stabilite prin dispoziții anterioare

      -    dispensă de timp ( min.5 zile, termen legal 10 zile )

 

120 lei

 

1.000 lei

    

    -

 

50 lei

 

200 lei

1.000 lei

              

5.000 lei

 

50 lei

2.

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă*

500 lei

500 lei

3.

Taxă eliberare duplicate certificate, extrase multilingve, Anexa 9

20 lei

30 lei

4.

Taxă transcriere certificate de stare civilă întocmite în străinătate

50 lei

50 lei

5.

Taxă închiriere sală protocol după căsătorii

50 lei/15 min.

50 lei/15 min.

6.

Taxă de urgență pentru soluționarea cererilor și eliberarea, în termen de maxim 48 de ore de la înregistrarea cererii, a documentelor și actelor din sfera de competență (aflate în arhiva proprie)**

-

100 lei

 

Notă: *În conformitate cu prevederile art. 486 alin (4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

** Taxa se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea, preluarea tuturor documentelor necesare emiterii actului de identitate în condiţiile şi termenele legale, înregistrarea cererii, verificarea în RNEP a datelor şi avizarea cererii de către şeful serviciului.  Taxa se achită pe baza dovezii înmânate la ghişeu de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, în care se menţionează numărul de înregistrare a cererii şi faptul că în urma verificărilor efectuate cererea poate fi soluţionată în regim de urgenţă – dovadă prezentată la casierie în vederea achitării taxei. Cererile privind eliberarea cărţilor de identitate pentru a căror soluţionare sunt necesare verificări efectuate în teren, de către organele de poliţie, sau verificări efectuate de către alte instituţii abilitate prevăzute de legislaţia în domeniu (Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea Naţională pt. Cetăţenie, alte primării / spclep pt. verificări în actele de stare civilă, etc.), nu pot fi soluţionate în regim de urgenţă, în aceste situaţii nefiind astfel, aplicabilă taxa de urgenţă

Taxa se aplică numai pentru cererile privind documentele de stare civilă care se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie (acte de stare civilă întocmite în Reșița). Taxa nu se percepe pentru documentele de stare civilă eliberate prin corespondență de către alte primării.                           

                                Şef serviciu                                                                      Consilier

                           Rădoi Iulia-Emilia                                                          Pența Carmen-Mia

 

 

                                                                                                                         Consilier

                                                                                                           Tudorescu Adela-Cristina

 

__________________________________________________________________________________

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Reșița, B-dul A.I. Cuza nr. 39, Tel. 0355.080.246, Fax 0255.212.695, E-mail: evidentapersoanelor@primariaresita.ro