PROIECTE PENTRU TINERET ȘI SPORT PE ANUL 2024 SESIUNEA A DOUA

prim_resita 05.07.2024

ANUNŢ

Primăria Municipiului Reșița anunță lansarea sesiunii publice de selecție oferte privind  proiectele pentru sport pe anul 2024, SESIUNEA A DOUA, cu finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările ulterioare; și Ordinului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive.

 

Pot participa: cluburile sportive de drept privat şi asociaţii pe ramură de sport judeţene, constituite conform legii.

 

Regulamentul privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa, pentru proiectele pentru sport și anexele sale pot fi accesate mai jos.

 

Bugetul alocat: 3.500.000 lei - Proiecte pentru sport - Programul „Promovarea sportului de performanță”.

 

Termen limită de depunere a proiectelor: 26.07.2024.

 

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00, iar vineri între orele 8.00 – 13.30 sau online la adresa de email: centru@primariaresita.ro.

 

Pentru a participa la selecția de oferte sportive, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
 2. să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;
 3. să facă dovada depunerii situaţiei financiare pentru anul precedent, la organul fiscal competent;
 4. să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la autoritatea publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 5. să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 6. să nu se afle în litigiu cu Municipiului Reşiţa și Consiliul Local;
 7. să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare, care să intre sub incidența art. 320, art. 322, art. 323, art. 324, art. 326 din Noul Cod Penal;
 8. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
 9. să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
 10. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11. să depună cererea de finanţare însoţită de documentaţia aferentă, întocmite conform cerințelor autorității finanţatoare, în termenul de depunere a proiectelor;
 12. să depună raport de activitate pentru anul precedent.

 

Evaluarea proiectelor va fi realizată de către Comisia de selecție și evaluare, numită prin Hotărâre de Consiliu Local a Municipiului Reşiţa, prin raportare la criteriile stabilite în cadrul „Regulamentului privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa, pentru proiectele pentru tineret și sport”.

 

Selecția și evaluarea proiectelor vor fi realizate în perioada: 29.07.2024-09.08.2024.

 

Informaţii suplimentare telefon: 0355429868, sau pe email: educatie@primariaresita.ro.