administrator 08.07.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

Privind sesiunea de selecție pentru finanţarea unor acţiuni culturale, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, modificată și completată

 

În cadrul temei din acest an, Granturi R.E.Ș.I.Ț.A, Primăria Municipiului Reșița invită operatorii culturali să propună programe, proiecte şi acţiuni culturale adaptate contextului specific anului 2024.

Principalele obiective ale Programului cultural pentru anul 2024 sunt susţinerea unei participări cât mai vaste și implicate a cetățenilor orașului în spaţii fizice cu accent asupra activării spațiului public, precum şi dezvoltarea, inovarea şi rezilienţa sectorului cultural.

Granturi R. E. Ș. I. Ț. A se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată de persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice care nu sunt subordonate Primăriei Reșița, societăţi comerciale care derulează activități culturale sau educaţionale.

Pentru a fi eligibile, proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Apreciem îndeosebi programele, proiectele și acțiunile culturale care acoperă următoarele direcții ale temei Programului cultural ‘‘Granturi R. E. S. I. T. A.”:

R – regenerare urbană prin cultură, recuperarea memoriei colective, reconectarea tinerilor reșițeni cu comunitatea și orașul;

E – educație prin cultură, estetica urbană și rolul major al artei în educația urbană;

S – susținerea și stimularea accesului la cultură, smart-city;

I – inovare culturală, istoria culturală a orașului, implicarea comunității, identitate locală, identitate culturală, inițiative culturale;

T – tradiție, tineret, turism cultural, transformare digitală;

A – antreprenoriat în cultură, armonie, arta și rolul ei major în sustenabilitatea conceptului de oraș verde.

 

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00, iar vineri între orele 8.00 – 13.30 (modelul cererii de finanţare se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița - www.primariaresita.ro/Anunţuri) sau online la adresa de email: centru@primariaresita.ro, până în data de 06.08.2024. Ofertele depuse după această dată nu vor mai fi luate în considerare pentru selecție.

1. Pentru a putea participa la selecţie solicitantul (ofertantul) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, în conformitate cu prevederile legale (act constitutiv, statut şi actele patrimoniului iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, etc.);

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare (dacă este cazul).

d) face dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase (dovada se face cu: scrisori de intenţie, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

e) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare, împreună cu toate documentele specificate mai sus;

 

2. Documentele prevăzute la punctul, împreună cu Anexa 3 la Regulament, vor face parte din dosarul ce va cuprinde oferta solicitantului.

3. Ofertele culturale vor fi selecționate și finanțate nerambursabil cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, sens în care între ofertanții selectați și Consiliul Local al Municipiului Reșița se va încheia un contract de finanțare nerambursabilă.

4. Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfășurarea selecției care se depun la sediul Primăriei Municipiului Reșița în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora, a rezultatului selecției (comunicare publică pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița și în presa locală), care vor fi soluționate de comisia de contestații în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

5. Documentația privind ofertele de acțiuni culturale, proiecte sau programe trebuie să conțină elementele care să reflecte toate cerințele prevăzute de Regulamentul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/27.03.2018

6. Pentru persoanele fizice autorizate sau juridice străine se vor lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la selecție, potrivit legislaţiei din țară de cetăţenie, respectiv de înregistrare a solicitantului ca persoană juridică.

7. Bugetul alocat, conform HCL 46 / 12.02.2024, Anexa nr. 17 este de 200.000 lei.

8. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0735 / 923555.