CONCURS DE RECRUTARE PENTRU 21 DE POSTURI ÎN CADRUL DIRECȚIEI POLIȚIA LOCALĂ REȘIȚA

Primaria Resita 24.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul din Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin, concurs de recrutare, în data de 28.03.2023 pentru ocuparea a 21(douzeci și unu) funcţii publice specifice de execuţie vacante la Direcția Poliția Locală, și anume:

 

- 16 (șaptezprezece) funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, în

cadrul Compartimentului Ordine Publică;

- 2(două) funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul

Compartimentului Ordine Publică;

 • funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;

 • funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;

 • polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Biroului Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal, Protecția Mediului și Evidența Persoanei;

 

Condiții de participare la concurs:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția atestării stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate:

 

Condiţii specifice precum și cerințe specifice pentru funcțiile publice specifică de execuție de polițist

local, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Ordine Publică.

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite: nu este cazul;

  • aviz psihologic pentru permis de port-armă;

  • aptitudini fizice testate în cadrul PRIMEI PROBE SUPLIMENTARE - proba sportivă;

  • cunoștiințe de operare PC – nivel mediu testare în cadrul celei de a- II –a probe suplimentare- proba testare cunoștințe operare IT;

  • rezistență la efort fizic; pentru patrulare pedestră; disponibilitate pentru: delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, program de lucru în ture.

 

Condiţii specifice precum și cerințe specifice pentru funcțiile publice specifice de execuție de polițist

local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Ordine Publică;

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 1 an;

  • aviz psihologic pentru permis de port-armă;

  • aptitudini fizice testate în cadrul PRIMEI PROBE SUPLIMENTARE - proba sportivă;

  • cunoștiințe de operare PC – nivel mediu testare în cadrul celei de a- II –a probe suplimentare- proba testare cunoștințe operare IT;

  • rezistență la efort fizic; pentru patrulare pedestră; disponibilitate pentru: delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, program de lucru în ture.

 

Condiţii specifice precum și cerințe specifice pentru funcția publică specifică de execuție de polițist

local,clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și

Parcări;

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite : nu este cazul;

  • aviz psihologic pentru permis de port-armă;

  • aptitudini fizice testate în cadrul PRIMEI PROBE SUPLIMENTARE - proba sportivă;

  • cunoștiințe de operare PC – nivel mediu testare în cadrul celei de a- II –a probe suplimentare- proba testare cunoștințe operare IT;

  • rezistență la efort fizic; pentru patrulare pedestră; disponibilitate pentru: delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, program de lucru în ture.

 

Condiţii specifice precum și cerințe specifice pentru funcția publică specifică de execuție de polițist

local,clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și

Parcări;

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 1 an;

  • aviz psihologic pentru permis de port-armă;

  • aptitudini fizice testate în cadrul PRIMEI PROBE SUPLIMENTARE - proba sportivă;

  • cunoștiințe de operare PC – nivel mediu testare în cadrul celei de a- II –a probe suplimentare- proba testare cunoștințe operare IT;

  • rezistență la efort fizic; pentru patrulare pedestră; disponibilitate pentru: delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, program de lucru în ture.

 

Condiţii specifice precum și cerințe specifice pentru funcția publică specifică de execuție de polițist

local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Biroului Inspecție Comercială,

Urmărire Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal, Protecția Mediului și Evidența Persoanei;

 

  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 5 ani;

  • aviz psihologic pentru permis de port-armă;

  • aptitudini fizice testate în cadrul PRIMEI PROBE SUPLIMENTARE - proba sportivă;

  • cunoștiințe de operare PC – nivel mediu testare în cadrul celei de a- II –a probe suplimentare- proba testare cunoștințe operare IT;

  • rezistență la efort fizic; pentru patrulare pedestră; disponibilitate pentru: delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, program de lucru în ture.

 

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere:

Dosarele se depun la Primăria Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, la Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, în conformitate cu art. 49 și art. 156 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în perioada 15.02.2023-06.03.2023.

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante trebuie să conţină, potrivit art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, în mod obligatoriu, următoarele documentele:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară în care să se specifice înălțimea candidatului;

h) aviz psihologic.

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică."."Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Adeverinţele care au un alt format decât cel recomandat trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs", la adresa de e-mail resurse.umane@primariaresita.ro.

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii.

Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) respectiv anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare; modelul de CV prevăzut la lit. b); adeverința de la lit. e); declarația pe propria răspundere care ține locul cazierului judiciar de la lit. i) până la data și ora interviului și declaraţia pe propria răspundere prevăzută la lit. j) pot fi descărcate în format editabil de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Reșița: www.primariaresita.ro la rubrica organizare/anunțuri angajare/formulare de înscriere și documente necesare/ funcționari publici (/portal/cs/resita/portal.nsf/AllByUNID/functie-publica-0002338e?OpenDocument) .

Data, ora şi locul organizării concursului:

Prima probă suplimentară în data de 20.03.2023, ora 1100 constând în testarea aptitudinilor fizice, se va ține la Stadionul Mircea Chivu, Str. Valea Domanului nr. 1, Reșița, probă care va fi eliminatorie;

A doua probă suplimentară în data de 23.03.2023, ora 1100 constând în testarea cunoștiințelor de operare PC-nivel mediu, se va ține la Sediul Direcției Poliția Locală Reșița, Blv. A.I.Cuza nr. 39, probă care va fi eliminatorie;

Proba scrisă se va desfășura în data de 28.03.2023 ora 1100 la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise, cu respectarea prevederilor art. 56 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare .

 

Pentru funcțiile publice de execuție scoase la concurs, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

 

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ:

Bibliografia pentru funcțiile publice specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional

debutant, în cadrul Compartimentului Ordine Publică.

 

  1. Constituția României, republicată în anul 2003;

  2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale ;

  5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice,cu modificările și completările ulterioare;

  6. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

  7. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  8. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica pentru funcțiile publice specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Ordine Publică.


 

 1. Constituția României, republicată în anul 2003

 1. Titlul I Principii generale

 2. Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

b.1. Capitolul I Dispoziţii comune

b.2. Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale

b.3. Capitolul III Îndatoririle fundamentale

 

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 1. PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale

a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

a.2.1. Capitolul V Drepturi și îndatoriri.

Secțiunea 1 și a 2-a

 1. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

b.1. Titlul I Dispoziții generale

b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară

b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională

b.4. Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială


 

3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

a. Capitolul II Organizarea poliției locale

b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale

c. Capitolul V Drepturile și obligațiile polițistului local

d. Capitolul VI Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale

art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

b.Capitolul VI Mijloacele din dotare


 

5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice :

a. Faptele prevazute la art.2

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

 1. Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14

 2. Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20


 

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

a. Capitolul I Principii și definiții art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4, art.5

b. Capitolul II Dispoziții speciale

b.1 Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art.6, art.7, art.8, art.9

b.2 Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi art.10

b.3 Secţiunea a III-a Accesul la educaţie art.11

b.4 Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice art.12, art.13, art.14

b.5 Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală art.15


 

 1. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare;

  1. Capitolul I Dispoziții generale art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6

  2. Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13

  3. Capitolul IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei art.21, art.22

 

Bibliografia pentru funcțiile publice specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional

asistent, în cadrul Compartimentului Ordine Publică.

 

  1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

  2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

  3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

  4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale :

  5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice cu modificările și completările ulterioare;

  6. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor :

  7. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  8. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica pentru funcțiile publice specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant,

în cadrul Compartimentului Ordine Publică.


 

    1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

  1. Titlul I Principii generale

  2. Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

b.1. Capitolul I Dispoziţii comune

b.2. Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale

b.3. Capitolul III Îndatoririle fundamentale

 

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

     1. PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale

a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

a.2.1. Capitolul V Drepturi și îndatoriri.

Secțiunea 1 și a 2-a

     1. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

b.1. Titlul I Dispoziții generale

b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară

b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională

b.4. Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială


 

3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

a. Capitolul II Organizarea poliției locale

b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale

c. Capitolul V Drepturile și obligațiile polițistului local

d. Capitolul VI Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale :

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale

art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

b.Capitolul VI Mijloacele din dotare


 

5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice :

a. Faptele prevazute la art.2

 

6. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

 

a.Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13,

art.14

b.Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20


 

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată :

a. Capitolul I Principii și definiții art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4, art.5

b. Capitolul II Dispoziții speciale

b.1 Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art.6, art.7, art.8, art.9

b.2 Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi art.10

b.3 Secţiunea a III-a Accesul la educaţie art.11

b.4 Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice art.12, art.13, art.14

b.5 Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală art.15


 

 1. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare;

 

a.Capitolul I Dispoziții generale art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6

b.Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13

c.Capitolul IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei art.21, art.22

 

 

Bibliografia pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;

 

 1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

 2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale :

 5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice cu modificările și completările ulterioare;

 6. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

 7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 8. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 9. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată cu modificările și completările ulterioare;

 10. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematică pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;


 

 

    1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

 1. Titlul I Principii generale

 2. Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

b.1. Capitolul I Dispoziţii comune

b.2. Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale

b.3. Capitolul III Îndatoririle fundamentale

 

    1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 1. PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale

a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

 

a.2.1. Capitolul V Drepturi și îndatoriri.

Secțiunea 1 și a 2-a

 1. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

b.1. Titlul I Dispoziții generale

b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară

b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională

b.4. Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială


 

3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

a. Capitolul II Organizarea poliției locale

b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale

c. Capitolul V Drepturile și obligațiile polițistului local

d. Capitolul VI Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale :

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale

art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

 1. Capitolul VI Mijloacele din dotare


 

5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice cu modificările și completările ulterioare;

a. Faptele prevazute la art.2

 

6. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare:

 1. Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14

 2. Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20

 

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 1. Capitolul IV Semnalizarea rutieră

 2. Capitolul V Reguli de circulație

b.1. Secțiunea a 2-a Reguli pentru circulația vehiculelor - Paragraful § 10 Oprirea, staționarea și parcarea

b.2. Secțiunea a 3-a Reguli pentru alți participanți la trafic

 

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare:
  a. Capitolul V Reguli de circulație

a.1. Secțiunea a 3-a Reguli pentru circulația vehiculelor - Paragraful § 8 Oprirea, staționarea și parcarea

a.2. Secțiunea a 4-a Reguli pentru alți participanți la trafic

- Paragraful § 1 Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice

- Paragraful § 2 Insoțirea animalelor

- Paragraful § 3 Circulația vehiculelor cu tracțiune animală

- Paragraful § 4 Circulația pietonilor

b. Capitolul VI Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase

b.1. Paragraful § 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite

 

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată cu modificările și completările ulterioare:

a. Capitolul I Principii și definiții art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4, art.5

b. Capitolul II Dispoziții speciale

b.1 Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art.6, art.7, art.8, art.9

b.2 Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi art.10

b.3 Secţiunea a III-a Accesul la educaţie art.11

b.4 Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice art.12, art.13, art.14

b.5 Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală art.15


 

 1. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare:

  1. Capitolul I Dispoziții generale art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6

  2. Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13

  3. Capitolul IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei art.21, art.22

 

Bibliografia pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;

 

    1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

    2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și

completările ulterioare:

    1. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

    2. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale cu modificările și completările ulterioare: :

    3. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice :

    4. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare:

    5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare:

    6. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare:

    7. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată cu modificările și completările ulterioare:

    8. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare:

 

Tematică pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent

în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;


 

 

       1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

        1. Titlul I Principii generale

  1. Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

b.1. Capitolul I Dispoziţii comune

b.2. Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale

b.3. Capitolul III Îndatoririle fundamentale

 

2.Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

     1. PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale

a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

 

a.2.1. Capitolul V Drepturi și îndatoriri.

Secțiunea 1 și a 2-a

b.PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

b.1. Titlul I Dispoziții generale

b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară

b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională

b.4. Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială


 

3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

a. Capitolul II Organizarea poliției locale

b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale

c. Capitolul V Drepturile și obligațiile polițistului local

d. Capitolul VI Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale cu modificarile și completările ulterioare :

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale

art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

     1. Capitolul VI Mijloacele din dotare


 

5. Legea 61 din 1991-republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice :

a. Faptele prevazute la art.2

 

6.Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor :

  1. Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14

  2. Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20

 

7.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare:

 1. Capitolul IV Semnalizarea rutieră

 2. Capitolul V Reguli de circulație

b.1. Secțiunea a 2-a Reguli pentru circulația vehiculelor - Paragraful § 10 Oprirea, staționarea și parcarea

b.2. Secțiunea a 3-a Reguli pentru alți participanți la trafic

 

8.Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare:


a. Capitolul V Reguli de circulație

a.1. Secțiunea a 3-a Reguli pentru circulația vehiculelor - Paragraful § 8 Oprirea, staționarea și parcarea

a.2. Secțiunea a 4-a Reguli pentru alți participanți la trafic

- Paragraful § 1 Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice

- Paragraful § 2 Insoțirea animalelor

- Paragraful § 3 Circulația vehiculelor cu tracțiune animală

- Paragraful § 4 Circulația pietonilor

b. Capitolul VI Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase

b.1. Paragraful § 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite

 

9.Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

a. Capitolul I Principii și definiții art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4, art.5

b. Capitolul II Dispoziții speciale

b.1 Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art.6, art.7, art.8, art.9

b.2 Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi art.10

b.3 Secţiunea a III-a Accesul la educaţie art.11

b.4 Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice art.12, art.13, art.14

b.5 Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală art.15


 

10.Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare:

 

     1. Capitolul I Dispoziții generale art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6

     2. Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13

     3. Capitolul IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei art.21, art.22

 

 

Bibliografia pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional

principal în cadrul Biroului Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal, Protecția Mediului și Evidența Persoanei;

 

 1. Constituția României, republicată în anul 2003 :

 2. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

 3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare

și funcționare a poliției locale cu modificările și completările ulterioare :

 1. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și completările ulterioare:

 2. Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare:

 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată cu modificările și completările ulterioare:

 4. Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare:

 

Tematică pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional

principal în cadrul Biroului Inspecție Comercială, Urmărire Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal, Protecția Mediului și Evidența Persoanei;


 

 

1.Constituția României, republicată în anul 2003 :

 1. Titlul I Principii generale

 2. Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

b.1. Capitolul I Dispoziţii comune

b.2. Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale

b.3. Capitolul III Îndatoririle fundamentale

 

2.Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

a.1. Titlul I Dispoziţii generale

a.2. Titlul II Statutul funcționarilor publici

a.2.1. Capitolul V Drepturi și îndatoriri.

Secțiunea 1 și a 2-a

 1. PARTEA a VII-a Răspunderea administrativă

b.1. Titlul I Dispoziții generale

b.2. Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară

b.3. Titlul III Răspunderea administrativ-contravențională

b.4. Titlul IV Răspunderea administrativ-patrimonială


 

3. Legea 155 din 2010 a poliției locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

a. Capitolul II Organizarea poliției locale

b. Capitolul III Atribuțiile poliției locale

c. Capitolul V Drepturile și obligațiile polițistului local

d. Capitolul VI Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă


 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale cu modificările și completările ulterioare:

a. Capitolul IV Atribuțiile personalului poliției locale

art.16, art.23, art.31, art.32, art.33

 1. Capitolul VI Mijloacele din dotare

 

5. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările și completările ulterioare:

a. Capitolul I Dispoziții generale

b. Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni

 

6.Ordonanța Guvernului nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare:

 

Capitolul I Dispoziții generale art.5, art.6, art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14

Capitolul II Constatarea contravenției art.16, art.17, art.18, art. 19, art.20

 

7.Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – Republicată cu modificările și completările ulterioare:

a. Capitolul I Principii și definiții art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4, art.5

b. Capitolul II Dispoziții speciale

b.1 Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie art.6, art.7, art.8, art.9

b.2 Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi art.10

b.3 Secţiunea a III-a Accesul la educaţie art.11

b.4 Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice art.12, art.13, art.14

b.5 Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală art.15


 

8.Legea 202 din 2022 –Republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu modificările și completările ulterioare:

Capitolul I Dispoziții generale art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6

Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13

Capitolul IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei art.21, art.22

 

Atribuțiile din fișa postului pentru fiecare funcție publică de execuție pentru care au fost demarate concursurile, vor fi afișate la sediu Primăriei Municipiului Reșița odată cu afișarea anunțului.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, telefon 0255/221677, Fax: 0355/080288, persoana de contact Blaga Sabin, consilier, clasa I, grad profesional superior, e-mail: resurse.umane@primariaresita.ro.