ANUNT - PROIECTE PENTRU TINERET ȘI SPORT PE ANUL 2024

prim_resita 05.06.2024

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Reșița anunță lansarea sesiunii publice de selecție oferte privind  proiectele pentru tineret și sport pe anul 2024, cu finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările ulterioare; și Ordinului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive.

 

Pot participa:

- persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial (ONG-uri, asociații etc.), în cazul proiectelor pentru tineret,

- cluburile sportive de drept privat şi asociaţii pe ramură de sport judeţene, constituite conform legii, în cazul proiectelor pentru sport,  

- precum și grupurile de inițiativă conform legii.

 

Regulamentul privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa, pentru proiectele pentru tineret și sport și anexele sale pot fi accesate mai jos.

 

Bugetul total alocat este de 100.000 lei, defalcat după cum urmează: 

 • 20.000 lei alocați Proiectelor pentru tineret, aria tematică: „Reșița - Oraș care învață”,
 • 80.000 lei alocați Proiectelor pentru sport (40.000 lei Programul „Promovarea Sportului de performanță”, respectiv 40.000 lei Programul „Sportul pentru toți”).

 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte pentru tineret și sport este: 01.07.2024, orele 16.00.

 

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00, iar vineri între orele 8.00 – 13.30 sau online la adresa de email: centru@primariaresita.ro.

 

Informaţii suplimentare telefon: 0355429868, sau pe email: educatie@primariaresita.ro.

 

 

(1) Pentru a participa la selecția de oferte sportive, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
 2. să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;
 3. să facă dovada depunerii situaţiei financiare pentru anul precedent, la organul fiscal competent;
 4. să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la autoritatea publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 5. să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 6. să nu se afle în litigiu cu Municipiului Reşiţa și Consiliul Local;
 7. să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare, care să intre sub incidența art. 320, art. 322, art. 323, art. 324, art. 326 din Noul Cod Penal;
 8. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
 9. să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
 10. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11. să depună cererea de finanţare însoţită de documentaţia aferentă, întocmite conform cerințelor autorității finanţatoare, în termenul de depunere a proiectelor;
 12. să depună raport de activitate pentru anul precedent.

 

(2) Pentru a putea participa la selecție de oferte pentru tineret, solitantul trebuie să îndeplihttps://www.primariaresita.ro/portal/cs/resita/setari.nsf/layout?openform&Login&Pachet=9.Portal&Modul=Portalnească următoarele condiții:

 1. să fie persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial;
 2. să îndeplinească următoarele criterii: scopul prevăzut în statut să vizeze direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri;
 3. să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 4. să facă dovada existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase;
 5. să fi respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare;
 6. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 7. să nu fi fost condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 8. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
 9. să nu fie în incapacitate de plată;
 10. să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;
 11. să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare, împreună cu documentele specificate în prezentul regulament;
 12. proiectele propuse să se încadreze în domeniu tineret, să fie de interes public și să fie încadrate în durata de finanțare.

 

Evaluarea propunerilor de proiecte va fi realizată de către Comisiile de selecție și evaluare, numite prin Hotărâre de Consiliu Local a Municipiului Reşiţa, prin raportare la criteriile stabilite în funcție de tipul de proiect în cadrul „Regulamentului privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reşiţa, pentru proiectele pentru tineret și sport”.

 

Selecția și evaluarea proiectelor vor fi realizate în perioada: 08.07.2024-15.07.2024.

 

Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfășurarea selecției, contastații fiind depuse și înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Reșița în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora.

 

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de finanţare şi selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Caraș-Severin, la nr. telefon: 0355429868, sau pe email: educatie@primariaresita.ro.