ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI CADASTRALE ŞI IDENTIFICAREA LOCURILOR DE VECI SITUATE ÎN CELE 7 CIMITIRE ALE MUNICIPIULUI REȘIȚA

prim_resita 27.02.2018

Nr.  2568 / 27.02.2018

Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr. 25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania

Punct de contact, Tel. +40255220200,

Email: intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro

Fax: +40255226109

Detalii anunț: Întocmirea documentaţiei cadastrale şi identificarea locurilor de veci situate în cele 7 cimitire ale municipiului Reșița

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție:

Întocmirea documentaţiei cadastrale şi identificarea locurilor de veci situate în cele 7 cimitire ale municipiului Reșița

CPV:  71354300-7 Servicii de cadastru

Descrierea contractului: 

Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

- ridicarea topografică / plan de situație, întocmirea și editarea hărții cimitirului și exportarea într-un fișier compatibil cu programul de gestionare locuri de veci,

- parcelarea și numerotarea parcelelor;

- numerotarea mormintelor,

- colectarea și introducerea datelor de pe morminte în program,

- realizarea de fotografii de pe morminte și introducerea lor în program,

- delimitarea aleilor,

- realizarea unei baze de date textuale atașate bazei de date grafice (GIS).

Valoarea estimată 109.243,7 lei fără TVA.

Condiții contract: Grafic de execuție. Programul Calității. Termenul de Execuție. Garanția acordată pentru lucrările executate.

Condiții de participare: Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele documente:

  • copie a certificatului de autorizare emis de ANCPI/OCPI;
  • copie a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante;
  • copie a certificatului de înregistrare fiscală;
  • certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor către bugetele publice, după cum urmează:
  • Certificat eliberat de Direcţia Generală aFinanţelor Publice privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la data deschiderii ofertei din care să reiasă faptul că ofertantul nu are nici un fel de obligaţii restante de plată către bugetul general consolidat al statului.
  • Certificat eliberat de primăria în raza căruia funcţionează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertei, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are nici un fel de obligaţii restante la plata către bugetul local.
  • Declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice autorizate ori a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că acesta nu se află în litigii de reorganizare judiciară sau faliment.

 

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 7.03.2018

Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 07.03.2018, ora 15:30, la sediul Serviciului Public – Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire, RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii ofertei (caiet de sarcini) începând cu data de 28.02.2018, ora 8:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.