CENTRULUI DE ZI „ABC”

administrator 03.10.2017

Istoric:

Centrul de Zi  “ABC ” a fost înființat în cadrul proiectului Modernizare/Reabilitare Clădire pentru înfințarea Centrului de Zi “ABC”, Cod SMIS 16967, finalizat din Fondul European pe Dezvoltare Regională prin Regio-Programul Operațional Regional  Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea structurii Sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.2 – Reabilitare/Modernizare/Dezvoltare și echipare a infrastructurii serviciilor sociale.

Valoarea totală a fost de : 2.674.109,28 lei, dintre care 2% a fost contribuția Primăriei Reșița.

Centrul de Zi “ABC” a fost inaugurat  la data de 25.09.2013.

Centrul de Zi “ABC” se află în subordinea Consilului Local, Serviciul Public Direcția de Asistență Socială reprezentat de domnul Enuică Cosmin- director executiv.

 

Obiective:

 • prevenirea abandonului familial și școlar, îmbunătățirea condițiilor de viață a celor aflați în situație de risc social;
 • prevenirea carențelor nutriționale și îmbunătățirea alimentației copiilor;
 • monitorizarea/menținerea stării de sănătate a copiilor;
 • asigurarea accesului la servicii sociale;
 • formarea/dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor de viață, independență, comunicare și relaționare;

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor specifice, în echipa multidisciplinară se derulează următoarele activități cu copilul și/sau cu familia acestuia:

 • servirea mesei de prânz;
 • acordarea de asistență socială, conectarea la resurse;
 • acordarea de servicii medicale primare, profilactice;
 • evaluare/ asistență și intervenție psihologică;
 • ajutor în efectuarea temelor de casă și activități suplimentare extracurriculare;
 • desfășurarea unor activități educative, recreative menite să dezvolte abilitățile specifice ale copiilor.

 

Atribuții generale:

 • asigură furnizarea serviciilor sociale în interesului beneficiarului și în baza contractului încheiat cu reprezentantul legal al acestuia;
 • acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situaților care pun în pericol siguranța beneficiarilor;
 • asigură îndeplinirea de către personalul Centrului cât și de beneficiari, a prevederiilor din Regulamentul  de Organizare și Funcționare;
 • dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții în vederea diversificării servicilor sociale furnizate;
 • asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

 

Atribuții specifice:

 • desfășoară acțiuni de identificare a copiilor din comunitate aflați în situație de risc sau vulnerabilitate socială;
 • asigură un progran personalizat de intervențiee, adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor prin intermediul echipei multidisciplinare, obiectvele de lucru fiind evaluate periodic și actualizate în funcție de gradul în care a fost realizat;
 • acționeză în vederea diminuării cazurilor de abandon școlar sau familial;
 • colaboreză cu familiile copiilor pe baza contractului încheiat între cele două părți;
 • asigură copiilor și famililor acestora consiliere psihologică și sprijin, individual sau în grup prin organizarea unor ședințe de consiliere sau programe de educare în funcție de nevoile identificate sau la solicitarea beneficiarilor;
 • asigură pregătirea și servirea mesei de prânz pentru copiii care frecventeză Centrul;
 • contribuie prin activitățile cu caracter educațional desfășurate la îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor;
 • sprijină organizarea unor campanii de sensibilizare a comunității referitoare la problematica protecției copilului;
 • colaborează cu serviciile publice locale și județene de asistență socială și protecție a copilului (școli, unități sanitare, bibiotecă, biserică, poliție) precum și cu organismele private autorizate care desfășoară activități în domeniu.

 

Contact:

Locaţia :   Reşiţa, str. Piața Republicii nr.44, cod poștal 320026, judeţul Caraş-Severin. 

Reprezentantul Centrului de Zi “ABC” Șef Serviciu : ANDERCA-GHERGA TOMA

Telefon: 0355/080200

e-mail: centrulabc@primariaresita.ro

 

Acte necesare înscriere copii la Centrul de Zi “ABC”

 • cerere înscriere/preluare ;

 • copie xerox certificat naștere copil;

 • copie xerox carte identitate mama și tata;

 • copie xerox certificat căsătorie;

 • copie xerox certificate naștere frați/surori;

 • adeverință venit părinți – de la locul de muncă sau declarație pe propria răspundere;

 • sentință  civilă  de divorț/certificat de deces – dacă este cazul;
 • adeverință de la școală;

 • adeverință  medicală pentru copil – clinic sănătos.

Descarcă fișierele atașate